Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) a BETONMIX Építőmérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: „Szállító”) valamennyi üzleti kapcsolataira, szolgáltatására (beleértve a javaslatokat és a tanácsadást, valamint az egyéb mellékszolgáltatásokat) vonatkozik, melyek feltételeit a Szállító egyoldalúan és előre, a  szolgáltatást igénybe vevő, az ajánlaton, szállítóleven, illetve számlán megnevezett természetes vagy jogi személy, azaz a vevő (a továbbiakban: „Vevő”) közreműködése nélkül határozott meg.

Szállító adatai: 

 • Név: BETONMIX Építőmérnöki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (BETONMIX Kft.)
 • Székhely: 1118 Budapest, Budaörsi út 46. 2. em.
 • Adószám:  11789035-2-43
 • Cégjegyzékszám: 01-09-288274
 • Képviseli: Csorba Gábor ügyvezető önállóan
 • Bankszámlaszám HUF: HU70-12020304-01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)
 • Bankszámlaszám EUR: HU70-12020304-01585203-00100005 (Raiffeisen Bank Zrt.)
 • Swift kód: UBRTHUHB
 • Telefonszám:
 • Email:betonmix@betonmix.hu

 

 1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A Szállító által forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítése. A Szállító termékeinek és szolgáltatásainak leírását áruismertetők, szabványok, építőipari hatósági engedélyek és egyéb dokumentumok tartalmazzák, melyet a Szállító előzetesen honlapján, vagy Vevő kérése esetén írásban a Vevő rendelkezésre bocsát. A vonatkozó műszaki adatlapok bárki által elérhetőek a Szállító honlapján. A Szállító az ajánlat elfogadásával köteles az általa forgalmazott termékek és szolgáltatások értékesítésére, Vevő pedig az ár Szállító részére történő kifizetésére az alábbi pontokban rögzítettek módon.

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

2.1. A Szállító szolgáltatásai, ajánlatai és szállításai jelen ÁSZF alapján történnek. A Vevő a megrendeléssel, a termék átvételével, a szolgáltatás elfogadásával a jelen ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Más jellegű üzleti vagy beszerzési feltételekre történő hivatkozásnak külön, írásba foglalt megállapodás esetén van helye.

2.2. Ha a Szállító és a Vevő írásban másként nem állapodik meg, úgy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni a Szállító szállításaira és szolgáltatásnyújtására abban az esetben is, ha a Vevő saját kidolgozott általános szerződési feltételekkel rendelkezik.

2.3. A Vevő a kívánt terméket vagy szolgáltatást e-mailben vagy telefonon rendelheti meg. A megrendelés átvétele nem minősül a megrendelés elfogadásának. A Szállítónak joga van a Vevő megrendelését visszautasítani. A megrendelés a visszaigazolás megküldésével vagy írásbeli szerződés megkötésével kerül elfogadásra, illetve a megrendelt termék vagy szolgáltatás átvételével és annak ellenértékének megfizetésével teljesül.

 1. ÁRKÉPZÉS

3.1 Szállító rögzíti, hogy az általa kiadott árlistákban, és egyéb kiadványokban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek. A Szállító ajánlatai az árfolyamváltozás, a mennyiség, a szállítási határidők és a szállítási lehetőségek vonatkozásában mindig az aktuális piaci helyzet függvényében alakul. amelyről a Vevő telefonon vagy e-mailben értesül. Az aktuális ár a konkrét ajánlatban és a Szállító által kiállított számlán szereplő ár.

3.2 Az átvett termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértéke az erről szóló, a Szállító által kiállított számlában megjelölt időpontban esedékes. A számla kiegyenlítésére a számlában megjelölt fizetési módon kerül sor. A Szállító a számla kiállítására a termék átadás-átvételétől illetőleg a szolgáltatás nyújtásától jogosult.

3.3. Fizetési késedelem esetén a Szállító jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt éves késedelmi kamat felszámolására, amelynek a késedelemmel érintett időtartamra vonatkozó arányos részét Vevő köteles a termék és/vagy a szolgáltatás ellenértékének megfizetésekor egy összegben Szállító részére megfizetni.

 1. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, MINŐSÉGI, MENNYISÉGI KIFOGÁSOK, TÁROLÁS

4.1. Az átadás-átvételre a Vevő választása szerint vagy a Szállító mindenkori telephelyein vagy a Vevő által megjelölt helyen kerül sor. A Szállító a termék átvételével megbízott személyt a Vevő képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult. Amennyiben az átadás-átvételre a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, úgy a termék megjelölt helyre való kiszállításáról a Vevő választása szerint a Szállító is gondoskodhat, mely esetben a termék kiszállításával kapcsolatos költségeket a Vevőnek kell viselnie, és előlegeznie a Szállító felé.

4.2. A Szállító által kiadott felhasználási és feldolgozási javaslatok csak általános iránymutatást jelentenek, mivel a Szállító termékeinek alkalmazási területe és feldolgozási feltétele igen különböző lehet. A Szállító és a gyártó által megadott felhasználási értékek csak átlagos tapasztalati értékek lehetnek. Az ajánlatok mellékletei (ábrák, rajzok, paraméterek specifikációk) általában előzetes – informatív jellegűek – kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az egyes esetekben a Szállító által megadottól a Vevő által eltérő felhasználás alapján a Vevő igényeket nem érvényesíthet.

4.3. A Szállító termékei helyes és ezzel együtt sikeres alkalmazásának ellenőrzése nem a Szállító feladata, ezért a termékei minőségének garantálását csak akkor vállalja, ha a szakszerű feldolgozás a Szállító felhasználási utasításai figyelembevételével történik. Az alkalmazástechnikai tanácsadást a Szállító a legjobb tudása szerint végzi, kísérleti tevékenysége és tapasztalatai alapján. Bármely adat és tájékoztatás azonban nem kötelező érvényű és nem mentesíti a Vevőt a saját vizsgálatok és kísérletek elvégzése alól. A Vevői adatszolgáltatás tartalmáért a Vevő felelősséggel tartozik. Az eladott termékek után garancia csak a termék minőségével kapcsolatban lehetséges a beépítés előtt, ugyanis a beépítésre a Szállítónak már nincsen ráhatása.

4.4. A Vevő feladata gondoskodni arról, hogy a termék megrendelési helyre történő beérkezését követően haladéktalanul ellenőrizze a szállítmány jelölésének egyezését a megrendeléssel. Eltérés esetén ezt haladéktalanul, de legfeljebb 1 napon belül jeleznie kell Szállítónak és gondoskodnia kell arról, hogy további feldolgozás ne történjen meg, ellenkező esetben a Szállító az esetleges károkért felelősséget nem vállal, reklamációt a továbbiakban nem fogad el.

4.5. A Vevő által a Szállító raktárában átvett, vagy a Vevő által megadott címre kiszállított és átvett termékeket Szállító sem részben, sem egészben köteles visszavásárolni Vevőtől.

4.6. Vevő köteles a Szállítótól megrendelt termékeket a megrendeléstől számított 30 napon belül átvenni a megrendelésnek megfelelően a Szállító raktárában, vagy a Vevő által megadott címre történő kiszállítás során. Amennyiben a termékek a megrendeléstől számított 30 napon túl sem kerülnek Vevő által átvételre, úgy Szállító teljesítése elfogadottnak tekintendő és jogosult a Vevő megrendelése és annak visszaigazolása alapján a számlát Vevő részére kiállítani, aki köteles azt a számlán feltüntetett határidőben megfizetni. Egyúttal Szállító jogosult a 30. napot követően naponta esedékes tárolási díj felszámítására, amelyet Vevő a megrendelt termék átvételével egyidejűleg köteles megfizetni Szállító részére.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.1. A Vevő adatait a Szállító a mindenkor hatályos vonatkozó adatvédelmi és számviteli előírások szerint tárolja és dolgozza fel. Erről külön adatvédelmi szabályzatban rendelkezik.

5.2. A Vevő garantálja, hogy rendelkezik mindazokkal a jogosítványokkal és engedélyekkel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szállítótól a termékeket megvásárolja, valamint azokat rendeltetésszerűen felhasználja. A Szállító kérésére a Vevő ezen tanúsítványokat köteles bemutatni.

5.3. A Szállító a jelen ÁSZF tartalmát a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:
– szállítási vagy számlázási dokumentációi mellékleteként
– A Szállító hivatalos honlapján: www.betonmix.hu.

5.4. A Szállító jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani. A módosult szerződésről a Szállító figyelmezteti a Vevőt a hivatalos honalapján történő belépést követően egy felhívással, melyben felhívja, hogy a módosított szerződést tekintse meg, illetve fogadja el. Amennyiben a módosított szerződés kézhezvételét követően a Vevő azt 8 (nyolc) munkanapon belül írásban nem kifogásolja meg, úgy – Vevő kifogásának elmaradásából eredő ráutaló magatartásával – a módosítások hatályba lépnek.

5.5. Amennyiben a Szállító és a Vevő között az ÁSZF alapján történt teljesítésből eredően jogvita keletkezik, úgy a Felek – hatáskörtől függően – alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

5.6. Jelen ÁSZF-ben, illetve külön szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

5.7. Jelen ÁSZF 2023. június 14. napján lép hatályba és visszavonásig, illetve annak módosításáig hatályos.

Kelt: Budapest, 2023. június 14.